Archive May 2020

การตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากวิกฤตไวรัส COVID-19
โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

Read More

การขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รัฐบาลมีนโยบายคืนเงินประกันไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (โควิด 19) ทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนด้านล่างเลยครับ

Read More