Archive July 2020

การขอขยายเวลาพักชำระหนี้ ของสินเชื่อ จากธนาคาร TMB

การขอขยายเวลาพักชำระหนี้ ของสินเชื่อ จากธนาคาร TMB หรือในชื่อใหม่ ธนาคารทหารไทย ธนชาติ

Read More

การเติมเงิน MRT ผ่านทาง Krungthai NEXT

การเติมเงิน MRT ผ่านทาง Krungthai NEXT เมื่อเติมเสร็จแล้วจะต้องไปทำการนำบัตรไปอัฟเดตข้อมูลที่ตู้ AVM ภายใน 1 อาทิตย์

Read More

เติมเงิน MRT ด้วย TrueMoney Wallet

วิธีเติมเงินออนไลน์ลงบัตร MRT ผ่านแอปพลิเคชัน Truemoney Wallet แทนการใช้เงินสด และแทนการเติมเงินที่จุดเติมบัตรโดยสาร หรือเครื่องเติมเงินลงบัตรโดยสารอัตโนมัติ

Read More

การจ่ายเงินกยศ ผ่าน App กยศ Connect

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้บริการออนไลน์ผ่านช่องทาง Mobile Application “กยศ. Connect”  สามารถจ่ายเงิน กยศ ได้ผ่านทาง App โดยการสร้าง QR Code แล้ว ใช้ App ผ่านทางธนาคารกรุงไทย

Read More

ลงทะเบียน กยศ ใหม่

กยศทำระบบใหม่หน้าจอสวยงามใช้ง่ายกว่าเดิม ผู้กู้จะยังไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทำการลงทะเบียนก่อน ถึงจะเข้าสู่ระบบและใช้งานได้

เข้าไปที่เว็บ  https://www.studentloan.or.th

Read More