การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร

การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร

การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร

เข้าไปที่เว็ปไซต์ http://farmer.doae.go.th

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

กดค้นหา

ผลการค้นหาจะแจ้งดังรูปว่าสถานะของท่านเป็นอย่างไร ขึ้นทะเบียนที่ไหน
สำหรับครอบครัวของท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนเกษตรไว้หรือต้องการแก้ไขหรือยกเลิกครัวเรือนเกษตรสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้
admin

You must be logged in to post a comment