การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

ก่อนต่อภาษีต้องซื้อ พรบ.ก่อน การซื้อพรบ.ออนไลน์

ก่อนทำการต่อภาษีต้องซื้อ พ.ร.บ. ก่อน

การซื้อพรบ.ออนไลน์ จากเว็บกรมขนส่งทางบก

 

วิธีการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

เข้าไปที่เว็บ  https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf

ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต

ยื่นชำระภาษี

เลือก มีแล้ว

กรอกข้อมูล พรบ

เลข พรบ ได้มาจากการซื้อ พรบ จากบทความ การซื้อ พรบ ออนไลน์

กรอกสถานที่จัดส่งเอกสาร

เลือกวิธีชำระเงิน

เลือก ชำระผ่านบัตรเครดิต

กรณี การจ่ายผ่านบัตรเครดิต

บัตรเครดิต

ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน

ยืนยันข้อมูล

จ่ายเงิน

admin

You must be logged in to post a comment