การยื่นคำร้องขอแก้ไข ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การยื่นคำร้องขอแก้ไข ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การยื่นคำร้องให้ไปยื่นที่สำนักงานเขต ที่มีการส่งเอกสาร การเสียภาษีมาให้

เอกสารที่ต้องเตรียมไป

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อตัวเองอยู่)
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนากรรมสิทธิ์ ห้องชุด

ขั้นตอน

  1. สำนักงานเขต จะมีใบคำร้องขอแก้ไขภาษีที่และสิ่งปลูกสร้าง
  2. กรอกใบคำร้อง
  3. รับบัตรคิว
  4. ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมยื่นเอกสาร

กรณีเป็นเจ้าของร่วม ให้ใช้ของคนเดียวพอ
เอกสารสำหรับยื่นคำร้อง
admin

You must be logged in to post a comment