วิธีลงทะเบียน รับเงินเยียวยา 5,000 จากผลกระทบ COVID-19

วิธีการลงทะเบียน รับเงิน ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19

Read More